Skolens pedagogiske plattform

Kjelle videregående skole jobber etter en felles forpliktende pedagogikk - konsekvenspedagogikk.

Konsekvenspedagogikken

Konsekvenspedagogikk er både en filosofi og pedagogikk som vektlegger sosial læring. Pedagogikken refererer til eksistensialistisk filosofi hvor den enkeltes frihet til å velge sine handlinger og ansvar for konsekvensene av disse handlingene, er det grunnleggende.

Sosial læring gjennom selvdannelse er det vesentlige i det pedagogiske arbeidet og en forutsetning for den faglige læringen, og målet er at den enkelte utvikler sin sosiale handlingskompetanse.

I konsekvenspedagogikken menes begrepet selvdannelse at den enkelte må "danne seg selv", og at denne prosessen må ta utgangspunkt i de sosiale normene, dersom man skal inngå i fellesskapet.

Kjelle videregående skole og konsekvenspedagogikk

Kjelle videregående skole har siden 1995 lagt konsekvenspedagogikk til grunn for arbeidet ved skolen. I dette ligger det at vi har tolket konsekvenspedagogikken ut fra våre rammer, og skolens målgruppe. 

Den pedagogiske praksisen består av fire hoveddeler; barnehagen, internat-tilbudet, ordinære klasser og fleksibel yrkesopplæring. Disse har ulik struktur og det brukes ulike metoder, men felles er menneskesynet i konsekvenspedagogikken og definisjonen av den sosiale handlingskompetansen.

Felles forpliktende pedagogikk skal gi forutsigbarhet og retning

Kjelle videregående skole mener at ungdom generelt, og ungdom med vansker med å få sosialt fotfeste, trenger forutsigbarhet for å lære og trives. Det er en av årsakene til at vi valgte å jobbe etter en felles forpliktende pedagogikk. Dette betyr at alle ansatte ved skolen er forpliktet til å legge konsekvenspedagogikken til grunn; i møte med eleven og i møtet med hverandre.

Vi har med andre ord tatt stilling til hvordan vi på profesjonell basis skal forstå hvordan mennesket lærer og utvikler seg, hvordan vi skal behandle andre mennesker og hvordan ledelse på alle nivåer skal utøves.

Kjelle videregående skole har derfor en holdningsstyrt ledelse, der den konsekvenspedagogiske holdningen legges til grunn for beslutninger som tas.

Til toppen